اجاره خط خدماتی

ƏN ÇOX SEÇİLƏN
8 رقمی
10,000,000 ریال İllik

این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.

9 رقمی
3,000,000 ریال İllik

این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.

10 رقمی
1,600,000 ریال İllik

این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.

11 رقمی
1,500,000 ریال İllik

این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.

12 رقمی
700,000 ریال İllik

این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.

13 رقمی
600,000 ریال İllik

این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.

14 رقمی
500,000 ریال İllik

این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.