پنل پیامکی

Popolare
پنل A
6,950,000﷼ Annuale

2000 عدد پیامک رایگان
قیمت ارسال هر پیامک 139 ریال می‌باشد.

پنل B
5,850,000﷼ Annuale

1000 عدد پیامک رایگان
قیمت ارسال هر پیامک 161 ریال می‌باشد.

Popolare
پنل C
4,750,000﷼ Annuale

500 عدد پیامک رایگان
قیمت ارسال هر پیامک 183 ریال می‌باشد.

پنل D
3,650,000﷼ Annuale

300 عدد پیامک رایگان
قیمت ارسال هر پیامک 205 ریال می‌باشد.

Popolare
پنل E
2,550,000﷼ Annuale

200 عدد پیامک رایگان
قیمت ارسال هر پیامک 228 ریال می‌باشد.

پنل F
1,450,000﷼ Annuale

100 عدد پیامک رایگان
قیمت ارسال هر پیامک 250 ریال می‌باشد.